icon-mail icon-select-hand icon-wallet-minus icon-messages icon-dots icon-id icon-receipt icon-play icon-social-linkedin icon-play-white icon-car icon-bus icon-file-check icon-alarm icon-cards icon-park icon-tv icon-add-circle icon-minus-circle icon-arrow-down icon-arrow-up icon-arrow-right icon-check icon-close-circle icon-warning icon-menu icon-close icon-google-play icon-app-store icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-whatsapp
KVKK Aydınlatma Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu      : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; sunduğumuz hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında siz vatandaşlarımızın kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, fotoğraf), iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi), finans bilgileri (kredi kartı bilgileri anonim olarak işlenmektedir), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, Şifre bilgileri) işlenecektir.

Kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır. Bunun yanında, doğum tarihi bilginiz kimlik teyidinizin yapılabilmesi amacıyla Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, fotoğraf bilginiz tarafınızca sisteme yüklemeniz, işlem güvenliği verileriniz ise mobil cihazınız aracılığıyla toplanacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, vatandaşların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yürütülmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin yürütülmesi, finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Finans bilgisi kategorisi altında yer alan kredi kartı bilgileriniz kurumumuz tarafından saklanmamakta olup, kanunen ödeme hizmetlerinde aracılık etme yetkisine haiz aracı ödeme kuruluşu tarafından uluslararası standartlara uygun olarak saklanmaktadır.  

Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Finans verileriniz, Aracı Ödeme Kuruluşları tarafından KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

İşlem güvenliği verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 1. Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 2. Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İBB iştiraklerine,
 3. Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İş Ortaklarına ve Hizmet Sağlayıcılara,
 4. Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, finans işlerinin yürütülmesi amacıyla kanunen ödeme hizmetlerinde aracılık etme yetkisine haiz Aracı Ödeme Kuruluşu’na

aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla; 

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvurarak, 
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ibb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

İstanbul Senin içerisinde üye işyeri olarak yer almak ister misiniz?